VARSTVO OKOLJA

 
Formica d.o.o.

Sektor za varstvo okolja in izobraževanje deluje v okviru družbe Formica d.o.o. že od leta 1999. V tem času smo postali prepoznavni po vrsti različnih aktivnosti, povezanih z varstvom okolja.

Izvajamo svetovanje s področja varstva okolja, predvsem v okviru postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in/ali dovoljenja, pri izvajanju zakonodaje in pri oblikovanju ter vzdrževanju sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 in shemi EMAS. Pogodbeno sodelujemo s SIQ na področju presojanja sistemov vodenja po ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 50001.

Izobraževalne dejavnosti temeljijo zlasti na izvajanju okoljskega izobraževanja v zainteresiranih organizacijah in preko uglednih institucij (SIQ, E-NET okolje ipd).
Naše delo obsega:

• Svetovanje pri vzpostavljanju sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 in shemi EMAS;


• Svetovanje organizacijam v sistemu EKOPROFIT;

• Svetovanje v zvezi z veljavno in bodočo zakonodajo s področja varstva okolja;
• Izdelava Načrtov gospodarjenja/ravnanja z odpadki;

• Izdelava internih aktov s področja varstva okolja (poslovniki, pravilniki, navodila… o obratovanju in vzdrževanju skladišč za nevarne in škodljive snovi, čistilnih naprav za vode, zrak…);

• Izdelava izvedeniških mnenj o vplivih posegov na okolje;
• Usmeritve projektantom s področja varstva okolja;

• Preverjanje skladnosti izvedenih del z okoljevarstvenimi ukrepi v poročilu o vplivih na okolje ali v strokovnih mnenjih;

• Svetovanje s področja tehnoloških izboljšav, povezanih z varstvom okolja in še posebej z ravnanjem z odpadki, njihovo minimizacijo, predelavo/reciklažo ipd.;

• Izvajanje različnih izobraževalnih dejavnosti področja obveznosti povzročiteljev obremenjevanja okolja.


Direktorica Formica d.o.o.
Marjanca ZORNIK, univ. dipl. kem.

Tel.: 041-498-401